Obchodní podmínky

 1.   Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.jogazobyvaku.cz .  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej produktů a služeb uvedených na webových stránkách www.jogazobyvaku.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek  www.jogazobyvaku.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Gabriela Ryšková, bydliště U Akademie 366/11, Praha 7, 17000, IČO 63732360 (dále jen prodávající). V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2. Předmět smlouvy a objednávka

 2.1 Předmět objednávky

Předmětem smlouvy je nákup zboží v e-shopu, prodej e-booků, on-line video kurzů jógy a pilates. Jejich specifikace a jednotlivé varianty  jsou uvedeny na webových stránkách www.jogazobyvaku.cz.

2.2 Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese projektu www.jogazobyvaku.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.jogazobyvaku.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.jogazobyvaku.cz/obchodni-podminky prodávájícího, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena, daňový doklad

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.jogazobyvaku.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Způsob a forma platby, bonusy

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate s.r.o.

4.1  Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

4.2 Forma platby

 a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

4.3 Bonusy

Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány/zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

5. Doprava na zboží z Eshopu

Zaslání kosmetiky, šperků, knih a menších balíčků v Česku a Slovensku / ČESKÁ POŠTA Cena 69 KČ. 

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, do 7 PRACOVNÍCH dnů (každé úterý) po připsání peněz na bankovní účet nebo na dobírku do 7 PRACOVNÍCH dnů od přijetí objednávky. Cenu zásilky (zboží + poštovné) je vždy uvedena u objednávky.

Osobní převzetí/přezkoušení je možné každé úterý (od 9 do 16.hod) nebo po předchozí domluvě na adrese: U Akademie 366/11, Praha 7 - Bubeneč, 170 00 - ZDARMA. 

Elektronické - U cvičení jógy online - ZDARMA. 

6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel Zboží převzal: 

- Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které - - Kupující od Zboží očekával s ohledem na povahu Zboží
- že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá
- Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného - vzorku nebo předlohy
- Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
- Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

- Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
- Neodstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
- Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
- Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7. Garance, odstoupení od smlouvy

Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání:

a)  on-line kurzů jógy má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 30 dní od dodání produktu. Žádosti o odstoupení po uplynutí 30 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: namaste@jogazobyvaku.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů.

b) produktu E-book má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 30 dnů od zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po 30 dnu, respektive 15. dne, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: namaste@jogazobyvaku.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně E-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

a)  zboží z e-shopu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dní od dodání produktu. Žádosti o odstoupení po uplynutí 14 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: gabriska@gabriska.com, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího.

Služby a produkty projektu Jóga z obýváku si kladou za cíl, aby opravdu pomáhali všem, kteří si je objednají.

8. Zabezpečení a odpovědnost

6.1  Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2  Odpovědnost 

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9. Ochrana údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.jogazobyvaku/ochrana-osobnich-udaju

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 31. 8. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.jogazobyvaku.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávajici si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.jogazobyvaku.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.